ความรู้ทั่วไป

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ควรจะเป็น เป็นกรอบปฏิบัติงานที่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการตรวจสอบภายใน เป็นพื้นฐานในการวัดผลการตรวจสอบภายใน และเพื่อ ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนปฏิบัติการขององค์การประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ประเภท คือ 1. มาตรฐานคุณลักษณะงาน (Attribute Standards) [...]

วิวัฒนาการ หลักการ และประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน

วิวัฒนาการ หลักการ และประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน สมัยก่อนงานตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่เป็นงานหนึ่งในส่วนของฝ่ายบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบด้านการรับจ่ายเงินว่าตรงตามเอกสาร หรือตามนโยบายหรือตามระเบียนที่กำหนดไว้หรือไม่ แต่ไม่ใช่แนวความคิดของการตรวจสอบภายในในยุคปัจจุบันซึ่งได้ขยายขอบเขตมาเป็นงานตรวจสอบกิจกรรมทุกด้านภายในองค์การและขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง ประวัติศาสตร์ของการตรวจสอบภายในอาจแบ่งได้เป็น 4 ยุค ดังต่อไปนี้ 1.ยุคโบราณ (Ancient [...]

หน่วยงานพันธมิตร